MTÜ Diabeedispetsialistide õppekorralduse alused

diabeedispetsialistid-logo_1MTÜ Diabeedispestialistid õppekorralduse alused

 

1.ÜLDSÄTTED

1.1. MTÜ Diabeedispetsialistid (registrikood: 80379829) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2. MTÜ Diabeedispetsialistid  on täiskasvanute koolitusasutus (majandusteatise nr 168557, õppekava rühmad: Meditsiin; Õendus ja ämmaemandus; Teraapia ja taastusravi), mis korraldab täiendkoolitusi tervishoiu valdkonnas.

1.3. Õppetöö, sh organisatsioonisisesed koolitused, viiakse läbi tunni alusel renditavates ruumides või koolituse tellija koolitusruumides.

1.4. Koolitused (avatud programmid, arenguprogrammid) toimuvad koolituskalendri alusel, mis avaldatakse MTÜ Diabeedispetsialistide  veebilehel aadressil https://diabeedispetsialistid.ee/kalender/

1.5. Koolitused toimuvad enamasti grupikoolitusena.

1.6. Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).

1.7. MTÜ Diabeedispetsialistid  asjaajamiskeel on eesti ja inglise keel.

1.8. MTÜ Diabeedispetsialistid  õppekeel on eesti keel. Kliendi soovil või piisava huvi (sihtgrupi) olemasolul viiakse koolitusi läbi ka inglise keeles.

1.9. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:
1.9.1. õppekava nimetus;
1.9.2. õppekavarühm;
1.9.3. õpiväljundid;
1.9.4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
1.9.5. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
1.9.6. õppe sisu;
1.9.7. õppekeskkonna kirjeldus;
1.9.8. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
1.9.9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
1.9.10. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

 

2. ISIKUANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE

2.1. MTÜ Diabeedispetsialistid  kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, ametikoht, ettevõte, e-post, ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele.

 

3. KOOLITUSELE REGISTREERUMINE JA KOOLITUSGRUPI KOMPLEKTEERIMINE

3.1. Koolitusele registreerumine:
3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab MTÜ Diabeedispetsialistid  e-posti teel koolitus@diabeedispetsialistid.ee või telefoni teel +372 53733589, 58144534
3.1.2 Registreerunutele vastatakse kirjalikult või suuliselt registreerimise õnnestumise või ebaõnnetumise kohta
3.1.3. Koolitusele registreerumise tähtaeg on vähemalt kaks tööpäeva enne koolituse toimumise algust.
3.1.4. Programmidesse registreerunutele saadetakse e-posti teel lisainformatsioon, millel on lisatud täpne koolituse toimumisaeg ja -koht.
3.1.5. Õppijal on õigus saada täiendavat infot MTÜ Diabeedispetsialistid esindajatelt, kelle kontaktid on leitavad MTÜ Diabeedispetsialistid veebilehel: https://diabeedispetsialistid.ee/juhatuse-liikmed/

3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine:
3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel osalejate nimekiri.
3.2.3. MTÜ Diabeedispetsialistid on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel vähemalt 7 kalendripäeva varem. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi 100% ulatuses.

 

4. KOOLITUSE ALUSTAMINE JA KOOLITUSEL OSALEMINE

4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada osalejad, kes on ennast eelnevalt registreerinud ning kes on tasunud õppemaksu.

4.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel iga koolituspäeva alguses.

 

5. KOOLITUSE LÕPETAMINE JA VÄLJAARVAMISE KORD

5.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud osalejale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud osalejale väljastatakse tõend.

5.2. Koolituse kohta on võimalik koolituse lõpus anda tagasisidet. Tagasiside andmise võimalusest teavitatakse osalejaid koolituspäeval ja koolituspäeva järgselt e-posti teel.

 

6. KOOLITUSE EEST TASUMINE

6.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

6.2. MTÜ Diabeedispetsialistid ei väljasta tunnistust või tõendit koolitusel osalemise kohta kui õppetasu ei ole makstud täies mahus.

 

7. KOOLITUSEST LOOBUMINE

7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest kirjalikult teada anda. Kui osaleja teavitab mitteosalemisest 7 kalendripäeva enne ürituse toimumist tagastatakse osalemistasu 100% ulatuses. Osavõtutasust tagastatakse 50% juhul, kui loobumine toimub 6-3 kalendripäeva enne ürituse toimumist. Osavõtutasu ei tagastata, kui loobumine toimub hiljem kui 3 kalendripäeva enne ürituse toimumist.

 

8. KOOLITUSE KATKESTAMINE

8.1. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus ( nt haigus), siis on võimalik õppetasu üle kanda teisele koolitusele.

 

9. ÕPPIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

9.1. Õppijal on õigus:

9.1.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav koolitusprogramm;

9.1.2. nõuda kvaliteetset koolitust;

9.1.3. saada teavet MTÜ Diabeedispetsialistid õppekorralduse ja õppekava kohta;
9.1.4. nõuda õppemaksu tagastamist MTÜ Diabeedispetsialistid süül ära jäänud koolituste eest;
9.1.5. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.
9.1.6. saada koolituse lõpus osalemist kinnitav tunnistus või tõend.

9.2. Õppija on kohustatud:
9.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;
9.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;
9.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

 

10. LEKTORITE KVALIFIKATSIOONINÕUDED

10.1. Lektorid peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

 

11. VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

11.1. MTÜ Diabeedispetsialistid ja Õppija/Töötaja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Tartu maakohtus.

 

12. RAKENDUSSÄTTED

Koolituskeskuse õppekorralduse kord kehtib alates 15.01.2015, uuendatud 08.01.2017